Vedtekter Solsikken barnehage

Vedtekter for Solsikken Barnehage   rev. 2018 

  1.     Barnehagens eier : Vi er en privat barnehage med kommunal støtte. Barnehagens eier er Hanne Bjørkqvist.
  2.     Formål : Barnehagen drives i samsvar med Lov om Barnehager. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.  Vedtekter og virksomhetsplan ligger til grunn for drift.

 

  1.     Opptak :  Pga.vår beliggenhet er vi åpne for søkere både fra Arendal- og Grimstad kommune .Søkere fra Grimstad må også søke via Arendal kommunes samordnet opptak. Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene, både kommunale og private. Du søker elektronisk og må registrere en egen søknad for hvert barn. Du kan søke inntil fem barnehager. Solsikken barnehage er med i felles nasjonalt opptak, med søknadsfrist 1. Mars. Vi tar også imot søknader gjennom hele året og tildeler plass dersom det er ledig .Opptakskriterier gjeldende for Arendal kommunes barnehager og barnehager med kommunalt driftstilskudd gjelder også for oss. –                                     

Følgende barn gis prioritet 

        –barn med særlige behov for oppfølging og støtte, etter faglig anbefaling.                                                                                    

       -barn til enslige forsørgere under utdanning eller i arbeid

       -barn fra hjem der en av foreldrene er syke

       -Søsken av barn som allerede går i barnehagen.

       Andre barn tas opp i den utstrekning der er plass og hva som er ønskelig ut fra barnegruppens                sammensetning.

Dersom forholdene ellers er like avgjøres plasstildeling ved loddtrekning dersom det i    ikke blir nok plasser.

  1.     Oppsigelse : En plass skal sies opp skriftlig med 2 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra den 1. I påfølgende måned.  

Oppsigelsestiden er gjeldende om en takker ja til plass, men ønsker å stå på videre venteliste til 1. Ønske.

Barnehagen forbeholder seg retten til å kreve full betaling i oppsigelsesperioden. Plassen kan imidlertid overtas av et annet barn dersom barnehagen har fylt opp alle sine plasser og det nye barnet som får tilbud om plass, ønsker å begynne før.

Barnehageplass som sies opp fra og etter 1. April må betales ut barnehageåret.   

Oppsigelse av plass som har blitt tildelt samme år må sies opp før 1. April.  Dersom man sier opp en barnehageplass etter 1. April, f.eks i juni, vil oppsigelsestiden gjelde for august og september, da juli ikke blir regnet med.

Reduksjon av mottatt plass: Vi ønsker å møte foreldrenes behov og ønsker så mye vi kan, samme regler som for andre oppsigelser.  

  1.     Åpningstider:

Solsikken barnehage er åpen fra 0700-1630

De fastsatte åpningstidene må respekteres.

Barnehageåret starter 1. August.  og varer ut uke 27.

Barnehagen har 5 planleggingsdager/kurs per barnehageår. 

 

Julaften og nyttårsaften holdes stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen 1200.

Hele eller delte plasser : Barn som søker 100 % blir prioritert. Det tilbys delte plasser i alle aldersgrupper. Delt plass er delte uker. Dager a 9.25 timer. Barn med redusert plass får redusert tilbud. 

6.Ferieavvikling og sommertid:

Alle barn må ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.   Barnet har minimum 3 uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren. Den fjerde ferieuka tas samlet, fem sammenhengende ukedager, når det passer familien i løpet av barnehageåret.  Det må gis beskjed 1 uke i forkant, om når familien skal ta den 4. Ferieuken.

Barnehagens ansatte har ferieavvikling i fellesferien og ellers fordelt i skolens ferier eller etter eget ønske.

Fellesferien i barnehagen er uke 28,29 og 30. Da er barnehagen helt stengt.

 

  1.     Betaling .

Solsikken barnehage følger nasjonale satser, hvor makspris er kr. 3040,- for full plass. Foreldrebetaling innkreves for 11 måneder i året. Altså 1 av tilsammen 12 måneder i barnehageåret er betalingsfri, da barnet tas ut i ferie i tilsammen 1 måned.  

Månedsinnbetalingene forfaller den 20. Hver måned. Det betales forskuddsvis. I tillegg til opphold kommer utgifter som bleier ( 70 kroner i måneden) mat, frukt og melk (200 kroner i måneden) og turpenger (maks 250 per halvår)

  1.     Mat og måltider.

Barnehagen har måltid tre ganger per dag.

 Frokostmåltidet i barnehagen er mellom 0715 og 0830. Barna må ha med niste, får servert melk/vann.  

Lunsj. Ca 1030-1145 i form av brødmat og pålegg 4 dager i uken. Den 5 dagen er det et annerledes måltid i form av varmmat, eller varmt tilbehør/salat eller annet. Barna får frukt/grønnsaker hver dag. Matpenger dekker også bursdagsmat, turmat og festmat under karneval o.l.

Frukt: Et lettere måltid kl 1400. Barna må ha med niste.De får frukt og melk/vann

  1.     Helsemessige forhold : Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole, samt arbeidsmiljøloven slår fast at barnehagen som virksomhet og arbeidsplass skal være helsefremmende. Det betyr at barn og ansatte ikke skal utsettes for unødvendig smitte.

Før barnet begynner i barnehagen, skal det fylles ut egenerklæring for barnets helsetilstand på fastsatt skjema. Er barnet sykt, eller borte av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig.  

Syke barn/sterkt forkjølte barn skal holdes hjemme pga smittefaren og barnets helbred. Barn som har vært syke om natten, skal holdes hjemme, og barnehagen bør varsles om sykdommen.   Ta hensyn til andre barn og familier for å unngå unødig smitte. Det er ulike helsemessige årsaker hos barn i barnehagen som kan være ekstra sensitive for smitte. Dersom barnet har vært dårlig over flere dager, skal det ha en feberfri dag hjemme før det returnerer til barnehagen. Etter oppkast diare gjelder 48 timers symptomfrihet før man kan returnere til barnehagen.  

Dersom barnet ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på lik linje med andre barn bør det få være hjemme. 

 Dersom det oppstår tvister angående tvilstilfeller er det pedagogisk leder på avdelingen barnet går, som kjenner barnet og familien som må ta avgjørelsen utfra en helhetlig vurdering.

Barnehagen står under tilsyn av distriktets helsesøster.

9.Samarbeid med hjemmene.

For å sikre samarbeid med barnas hjem, har barnehagen et Samarbeidsutvalg(SU) og et foreldreråd, i samsvar med lov og forskrifter. Det avholdes 1- 2 foreldremøter per år.  Foreldrerepresentantene velges for ett år. Det daglige samarbeidet i hverdagen mellom foresatte og ansatte er veldig viktig for en best mulig oppfølging av barna.   Foresatte er alltid velkommen i barnehagen.   Foreldresamtaler holdes hvert halvår, oftere ved individuelle behov.

 10 Ansvar : Henting og levering er foresatte selv ansvarlig for. Muntlige beskjeder fra foreldre gitt gjennom barnet godtas ikke. Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.  Medbrakte leker /private eiendeler har ikke personalet ansvar for. Barna er ulykkesforsikret 24 timer i døgnet gjennom barnehagens forsikringsselskap, Gjensidige.

11. Internkontroll: Eier av barnehagen er ansvarlig for internkontroll i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler av 1. Desember 1995.  Det vises til internkontrollsystem og sjekklister utarbeidet av Arendal kommune, Bedriftshelsetjenesten og våre egne ansatte.

12.Skriftlig samtykke :

 Ved oppstart i barnehagen får foresatte et skjema med oversikt over ulike situasjoner som barnehagen trenger samtykke for å gjennomføre. Eksempler på situasjoner som vi innhenter samtykke er transport i bil/buss, tur til vann, samarbeid med kirken, filming og fotografering.

13. Leke og oppholdsareal : Barnehagen følger kommunens vedtak og regner 4 kvadratmeter netto- leke og oppholdsareal pr. Barn over 3 år og 5,3 kvadratmeter pr. Barn under 3 år. 

14. Politiattest : barnehagens ansatte må legge frem tilfredsstillende politiattest fra 1. Dag.

15. Taushetsplikt: Personalet i barnehagen har taushetsplikt jfr. Lovens §20.

16. Opplysningsplikt : Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til Barnevernet jfr Lovens § 21-22.

17. Det tas forbehold om endringer i barnehagens vedtekter. Vedtekter må godkjennes av barnehagens Samarbeidsutvalg.     Gjelder fra dato for vedtak.

 

 

 

 

Nye vedtekter  :

 

Godkjent  dato : 12.4.2018