Leie av lokal til barneselskap

Vedtekter for leie av barnehagens lokaler til barneselskap

    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                         

 

                                          F E L L E S R E G L E M E N T 

 FOR

 UTLEIE AV 

SOLSIKKENS LOKALER

                                

                                

 

 

 

 

 

 

      

 •                F 1       INNLEDNING

 

 

 •                F 2       HVEM KAN LEIE?

 

 

 •                F 3       HVA KAN LEIES UT? 

                           (Se særreglement)

 

 

 •                F 4       UTLEIETIDER OG -SATSER 

                           (Se særreglement)

 

 

 •                F 5       ANSVAR

 

 

 •                F 6       ORDEN

 

 

 •                F 7       BRANNVERN

 

 

 •                F 8       ANNULLERING AV UTLEIEFORHOLDET

 

 

 •                F 9       ENDRINGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   F 1       INNLEDNING

 

   F 1.1   Eier har det overordnede ansvar for den faste utleie i

               barnehagens bygg, med mindre særreglementene sier noe annet.

 

 

   F 2       HVEM KAN LEIE?

 

   F 2.1    Foreldre med barn i barnehagen og ansatte i Solsikken Barnehage AS

        

                Priser

             

             450 for de er tilknyttet Solsikken Barnehage. For andre ta kontakt. Da dette    

             er et tilbud for de med barn i Solsikken Barnehage AS.

             Betales inn til konto:2801.03.11235

 

 

   F 2.2   Utleien må ikke være til hinder eller ulempe for

              Barnehagens egen virksomhet i henhold til lov, forskrifter og vedtak.

 

              Barneselskap eller annet må vike plass for

              Barnehagens egen virksomhet/arrangementer.

              Gjensidig varsling må skje minst 14 dager på forhånd.

 

             

 

 

   F 3     HVA KAN LEIES UT?

 

             Alt innventar er til disposisjon

 

 

   F 4     UTLEIETIDER OG UTLEIESATSER

 

   F 4.1   Utleie utenom virksomhetens ordinære drift i henhold til særreglement.

          

   F 4.2   Utleiesatser - Se særreglement eller eget vedlegg til dette.

     

   F 4.3   Ansatte som leier lokaler betaler etter egen utleiesats FOR DET ENKELTE UTLEIEOBJEKT.

 

 

   F 5     ANSVAR

 

   F 5.1   Enhver må vise nødvendig hensyn overfor andre leietakere.

 

 

   F 5.2    Utover alminnelig erstatningsrettslig ansvar, er Solsikken Barnehage uten ansvar for ulykke eller skade på person eller eiendom, tap eller annet i forbindelse med utleie.

 

   F 5.3    Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader som evt. oppstår på bygning, inventar og utstyr som skyldes leietaker eller den leietaker lar slippe inn i bygningen,herunder mangel på tilsyn. I dette økonomiske ansvar inngår også utgifter,herunder brannvesenets utrykningsgebyr, i forbindelse med uaktsom eller forsettlig utløsning av brannalarm. Se også pkt. F 7.1 Videre er leietaker økonomisk ansvarlig for inventar, materiell m.v. som måtte komme bort i den tiden lokalene benyttes.

 

               Leietaker er også økonomisk ansvarlig for forsettlig eller uaktsom anlegg.

               Ved slike forhold skal leietaker snarest melde fra til utleieren.

 

   F 5.4    Leietaker/ansvarshavende skal sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i bygningen som omfattes av det avtalte leieforholdet. Dette gjelder også for ganger og korridorer.

 

   F 5.5    Alle leietakere skal ha navngitt leder som skal  være til stede FØR og

               UNDER bruken av lokalene.

 

               Lederens navn, adresse og telefonnummer på dag-/

               kveldstid oppgis til utleieren.

 

               Lederen skal ha gjort seg kjent med reglene og forholdene på

               stedet FØR utleien finner sted, og er ansvarlig for at reglene blir overholdt.

 

               Lederen er den siste som forlater lokalene etter bruk.

 

   F 5.6    Hvis leietaker har fått utkvittert nøkkel, skal den IKKE leveres til andre.

 

 

   F 6       ORDEN

 

   F 6.1     Leietaker må selv klargjøre lokalene til sitt bruk.

 

                Etter bruk må det foretas nødvendig opprydding og tørrmopping samt rengjøre særlig tilsmussede flater.

                Inventar og utstyr settes på plass, og søppel bringes til anvist sted.

 

               Aktiviteter som sliter unødig hardt på inventar og utstyr er ikke tillatt.

 

   F 6.2   Leietaker kan bli økonomisk ansvarlig etter gjeldende satser hvis ikke punkt F6.1  

              blir fulgt opp.

 

             

 1.      varsel kr. 250,-
 2.      varsel kr. 500,-
 3.      varsel kr. 750,-
 4.      varsel kr. 1500,- samt utestengelse for en gitt periode. 

 

 

F 6.3      Leietaker er ansvarlig for at lys slukkes og vinduer lukkes, og at

              samtlige dører er låst etter bruk.

 

F 6.4     Røyking og bruk av alkohol er ikke tillatt i eller i nærheten av utleieobjektet med

             mindre det foreligger spesiell tillatelse.

 

            Dyr må ikke tas inn i lokalet.

 

 

F 7        BRANNVERN

 

F 7.1     Leietaker (ansvarlig leder) skal FØR BRUK sette seg inn i følgende:

 

                - Branninstruks, herunder maksimalt antall personer.

           

                - Rømmingsveiers plassering, utforming og tilstand.

 

                - Slokkemidler og hvor dette finnes.

 

                - Branntekniske anlegg.

 

- Leietaker må ha egen telefon tilgjengelig.

 

- Alarmsentralen 110 skal alltid ringes.

 

F 7.2     Bruk av ild er ikke tillatt, med mindre de særskilte utleieregler sier noe annet.

        

            Bruk av stearinlys er tillatt under forutsetning av at det utvises varsomhet.

 

 

   F 8       ANNULLERING AV UTLEIEFORHOLDET

 

   F 8.1   Tildelte lokaler som ikke tas i bruk plikter leietaker å gi beskjed om

               snarest mulig på forhånd.

 

               - VED FAST LEIE og SPORADISK LEIE: Til privat arrangament

 

              med mindre særreglementet sier noe annet.

         

              Dersom slik melding ikke gis, må leietaker betale etter gjeldende leiesatser.

         

  

   F 8.2   Leietakeren må til enhver tid forholde seg til direktiver gitt av eier.

 

              Eier kan om nødvendig avbryte utleieforholdet med øyeblikkelig virkning.

 

   F 8.3   Dersom leietaker ikke overholder reglene kan leieforholdet annulleres.

 

              

   F 9    DISPENSASJONER

 

             Eier kan gi dispensasjon fra utleiereglementene.

 

 

   F 10   ENDRINGER

 

   F 10.1  Endringer av fellesreglementet for utleie vedtas av eier.