Årsplan 2014-2015

  Årsplan 2014 - 2015

Velkommen til Solsikken Barnehage. Solsikken barnehage er en barnehage med stabilt personale og små forhold. Vi har bare to avdelinger og barn og voksne blir godt kjent i løpet av den tiden barnet går i barnehagen. Vi er flinke til å se hver enkelt og vi legger vekt på at alle skal ha det bra. Det krever voksne som er oppmerksomme og bevisste. Solsikken barnehage er privateid, eid av Hanne Bjørkqvist.

Hovedtema Hvert år velger vi ut noe vi vil sette ekstra fokus på. I år har vi valgt eventyr og fortellinger. Det gir oss hovedfokus på fagområdet kommunikasjon språk og tekst. I Rammeplanen står målsetninger som vi kan overføre som begrunnelse for vårt valg av tema. Vi har valgt dette tema for å : - Lære å lytte, observere og gi respons.- Videreutvikle begrepsforståelse og ordforråd. - Få et positivt forhold til tekst og bilder.- Bli kjent med bøker, bilder og andre media. - Møte rytme i språket og bli fortrolig med symboler som tallsiffer og bokstaver. For å oppnå disse tingene benytter vi ulike verktøy.

Et av verktøyene i år er Snakkepakken Året rundt. Barnehagetradisjonen forvalter en skattekiste full av barnekulur, og Lena Malinovsky har samlet metoder som fungerer bra for formidling. Vi har kjøpt inn denne pakken, og den inneholder både ideer og konkreter som hører sammen.

Personalet er også sitt forbilde bevisst for hvordan man lytter, gir respons og bruker talespråk, kroppsspråk og tekst.

Eventyrsamlinger på biblioteket og hyppige lån, samt at personalet formidler fortellinger de kjenner er også verktøy vi har regnet med.

Leseteppet er et leserom ute som vi tar frem når vi voksne har lyst, da vet barna at de kan komme å høre en bok eller to (eller flere ). De kan komme og gå når de vil, og det kommer alltid noen.

Barnehagens fagområder.

«Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter»

Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjeldent opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdags- aktiviteter og turer i nærmiljøet.

Kommunikasjon, språk og tekst.

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap., og selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjon er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.

Kropp bevegelse og helse.

Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter. Bevegelse var hovedtema i fjor, og vi tar med oss mange aktiviteter vi lærte da videre.

Kunst, kultur og kreativitet.

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barna få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse , eksperimentering, skapende virksomhet, tenking og kommunikasjon.

Natur, miljø og teknikk.

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det handler mye om å ta med barna ut i naturen og å ta natur med inn til barna. Temasamlinger og naturstier pleier vi å ha. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser.

Etikk, religion og filosofi.

Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og er med på å forme verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanetiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Solsikken barnehage forsøker å oppfylle formålsparagrafen ved å la de kristne fortellingen være en del av kulturformidlingen rundt høytidene som jul og påske. Ut ifra barnegruppen har vi ikke andre høytider representert.

Nærmiljø og samfunn.

Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i det demokratiske samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nyskjerrighet. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Konkret så legger vi vekt på å besøke lekeplassene i nærmiljøene hvor vi har barn fra. Trafikkopplæring og brannvern legger vi også vekt på.

Antall, rom og form.

Barn er tidlig opptatt av tall og telling. De utforsker rom og form, de argumentererog er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek , eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Tall og telling er tema for formelt styrte aktiviteter og uformelle situasjoner.

Solsikken Barnehage på tur Både stor og liten avdeling er på tur en gang i uken. Noen ganger mer. Turene våre skal være varierte og ha et innhold. Vi går forskjellige steder i nærmiljøet og vi tar buss til bibliotek og Arendal og Grimstad. Noen ganger deler vi slik at gruppa som drar på tur er passe stor. Vi har sekk på og vi voksne tenker på at det skal være trygt og trivelig, barna har selv kontroll over drikkeflaske og mat slik at de kan ha det så bra som mulig. Å komme ut av barnehagen av og til kjennes godt og gir oss felles opplevelser som barna kan ta med seg i lek.

Sang og musikk Hver dag har vi samling på avdelingene. Vi synger kjente barnesanger og snakker om forskjellige tema. Vi synger andre steder også, når vi går, i bussen og på tur. Vi hører også på musikk, og under hvilestund hver ettermiddag er det lydbok.

Turplassen Vi har turplass i et skogholt bak Engene kirke. Der har vi av grunneier fått lov å sette opp hytte som barna har snekret samen med de voksne i barnehagen. Vi kan lage mat på primus eller brenne bål, og vi kan slenge oss i tau og balansere og klatre. Der har barn og voksne stor glede av å være.

Måltider Måltidene skal preges av ro, hygge og samtale. Måltidene skal være mer enn bare spise seg mett, selv om det også er viktig. Vi kan dekke på pent, tenne lys, sette blomster på bordet. Dett kan barna være med på. Barna sitter rolig ved bordet og øver på å sende mat til hverandre, smøre selv, ta til seg selv, helle selv, hjelpe andre som trenger hjelp. Det er også mye samtale og språkutvikling rundt et godt måltid. Det er ønskelig at de voksne spiser sammen med barna. Vi oppmuntrer alle til å sitte til vi er ferdige, men dersom noen trenger lenger tid enn en halv time så får de andre lov å gå.

Noen ganger når vi spiser niste klokken to spiser vi ute eller i grillhytta. Da er måltidet mer preget av tur, barna velger seg et sted å sitte og sitter sammen med vennene sine. Mye mindre formelt.

Bursdag, Når barnet i barnehagen har bursdag er det barnets dag. Vi gratulerer med dagen, henger ut flagg. Barnet får være midtpunkt i samling, kan ha med hjelpere hvis det har lyst. Bursdagssamlingen er etter fast mønster og vi koser oss med tradisjonell bursdagsmeny. Enten muffins, is eller gele. Det er bare den avdelingen som har bursdagsbarn som feirer.

Barnehagen som kulturformidler Vi markerer: Morsdag og farsdag, Halloween, Jul, Påske, Karneval, Fastelaven, 17.mai og gebursdag. I forbindelse med disse tradisjonelle merkedagene er det sanger, litteratur, kaker,

julekrybbe, nisse og påskehare.

Barnehagen er veldig glad i bøker. I Solsikken barnehage har vi voksne, som liker å lese selv og de setter stor pris på gode barnebøker. Vi leser i samling, vi drar ofte på lesestund på biblioteket, vi hører lydbok i hvilestund og vi leser ute og på tur. Bøker er med på å utvikle språk, tanke og fantasi, og vi kan bidra til dette ved å la bøkene være tilgjengelige og å venne oss til å bruke biblioteket.

Kompetanseutvikling i personalgruppa For å sikre at arbeidet gjøres faglig og grundig bruker vi personalmøter en gang i måneden og plandager til å snakke om hvordan praksisen skal se ut. Aktuelle kurs/foredrag. Pålagte kurs (førstehjelp) Drøfting med kolleger og- eller /studenter/elever.

Barnehagen samarbeider: med Sam Eydes videregående skole og stiller barnehagen til disposisjon for praksis. Barnehagen er også åpen for studenter fra Barnehagelærerutdanningen. Barnehagen blir også kontaktet av NAV for å gi ledige arbeidspraksis og det sier vi ja til dersom det passer.

Foreldresamarbeid Vi har to foreldremøter i året og samtale for hvert enkelt barn vår og høst. I tillegg er vi samarbeidspartnere for foreldrene og den daglige kontakten mellom foreldre og barnehage kan gjøre jobben lettere både for de hjemme og de i barnehagen.

Barnas medvirkning For at barna skal få innflytelse på egen hverdag må det tilrettelegges slik at barnet kan mestre mest mulig av sin egen hverdag. Leker står fremme, mulighet for aktivitet ligger i dagsrytme og det fysiske rom. Å klare daglige gjøremål gir økt selvfølelse og trygghet. Vi voksne viser respekt for barnas lek og tar barnas interesser med når vi velger ut aktiviteter. Vi er lyttende voksne som legger merke til initiativ og ideer. Forslag, ansvar, innflytelse, hjelpe til, bidrag til felleskapet, alt dette er barns medvirkning,- og barns synspunkter skal vektlegges.

Samarbeid med andre instanser Barnehagen samarbeider med barnevernstjenesten, helsestasjonen, fysioterapeut, logoped, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) ved behov, i samråd med foreldrene.

Overgang barnehage skole Barnehagen samarbeider fortrinnsvis med Nedenes barneskole. Dersom noen skal til en annen skole vil vi ta kontakt med den skolen det gjelder på høsten

og høre om de har et opplegg. Det er et eget opplegg med overgangsmøte og flere besøk på skolen i løpet av året. Barnehagen prioriterer dette. Når vi er i gymsalen er det også på Nedenes. Førskolegruppe i barnehagen legger vekt på skriveutvikling, øve på å arbeide selvstendig, samarbeide, vente på tur. I tillegg er det viktig å øve på å ta ordet i samling å ha tro på at vi kan !

Danning gjennom omsorg, lek og læring. Danning er det som skjer i barnets samspill med verden rundt seg. Det er en prosess som varer hele livet, og man utvikler danning via refleksjon. Gjennom danning overføres verdier, normer, tanker, handlings og uttrykksmåter. Danning skjer der det er trygghet og respekt. Barnehagens verdigrunnlag, samarbeid med foreldrene og de voksnens erfaringer påvirker. Barn har rett på omsorg og skal møtes med omsorg. Leken er barnas liv og væremåte og læring er hovedgrunnen til at vi er her sammen. Nysgjerrighet, kreativitet, humor og medmenneskelighet. Hver dag er ny, rutinene setter rammen, men så får vi se hva den bringer. Kvaliteten avslører seg i møtet mellom mennesker.

Barnehagens personale: Maria Wikstøl Pedagogisk leder 100 % Inger Oddveig Unger Assistent 90% Kristine Rørbakken Assistent 100 % Torild Lundberg : Styrer og ped leder Tussesua , Mona Grenlee 80 % ped.leder Trollebo Tove Blom Bakke 80 % Assistent Elin Os 80 % Assistent Inger Marie Bjelland : 80 %.

Samarbeidsutvalg Barnehagen har samarbeidsutvalg og foreldreråd. Kristine Delerud Slyngstad er leder for begge . Tlf.97176089 . Maria Lorentzen er også medlem i SU, tlf. 98039970

Viktige dager for foreldre å vite om

Første dag etter sommerferien er alltid planleggingsdag : i år er det 28.juli 5. september: Fotograf . 9. september : Foreldremøte.
22. september: Planleggingsdag
24. oktober : Høstutstilling 5. februar : Planleggingsdag

6. Februar : planleggingsdag 27. mars : Påskefrokost
24. april : Planleggingsdag 29. april : Overnatting førskolegruppa 9. juni : Sommerfest, avslutning for førskolebarna.