Årsplan 2014

Velkommen til Solsikken Barnehage. Solsikken barnehage er en barnehage med stabilt personale og små forhold. Vi har bare to avdelinger og barn og voksne blir godt kjent i løpet av den tiden barnet går i barnehagen. Vi er flinke til å se hver enkelt og vi legger vekt på at alle skal ha det bra. Det krever voksne som er oppmerksomme og bevisste. Solsikken barnehage er privateid, eid av Hanne Bjørkqvist.

Hovedtema Hvert år velger vi ut noe vi vil sette ekstra fokus på. I år har vi valgt bevegelse. Variert fysisk aktivitet både inne og ute vil være med på å utvikle motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Grunnlaget for at vi ønsket å fortsette å jobbe mer med dette i år ble lagt forrige år. Gjennom røris, sykling, høydehopp, balansering i gymsalen og turer fant vi ut at den gruppa vi har nå trives veldig godt med denne typen aktiviteter. Så da vil vi gjøre mer av det. Rent pedagogisk så vet vi at barn av 2013 blir presentert for mye stillesittende aktivitet, og dersom de fra barnehagealder kan bli glade i å bevege seg og gjøre ting, så vil det gi gevinst hele livet.

Rammeplanens fagområder. Rammeplan for barnehager er et forpliktende dokument som legger føringer for hva barnehagen skal ha som innhold. I Rammeplanen er det satt ord på 7 fagområder, disse fagområdene kommer vi til å utarbeide en progresjonsplan over. Mye av dette er opplagt men det er ikke satt på papiret før. F. eks så lærer man først å smake ulike typer smaker, så lærer man å spise selv med hendene og til slutt lærer man å bruke skje, kniv og gaffel.

Fantasi I barns liv og læring har fantasien en viktig rolle. Det er en kilde til glede, trivsel, munterhet og livsutfoldelse. I Solsikken barnehage liker vi å kle oss ut og ta andre roller, vi blir kjent med fantasifigurer som Sabeltann, tannfeen, troll, drager, pulverheksa, nissen osv. Vi liker ansiktsmaling og utkledning, og når vi er i skogen ser vi både bever og bjørn rett som det er. Fantasi og sosial kompetanse Fantasi og forestillingsevne er også en forutsetning for å lære å ta den andres perspektiv, en evne som er under utvikling i 1
førskolealder. Denne evnen er sentral for den sosiale kompetansen som er viktig i samvær med andre mennesker. Når barnet kan forestille seg hva den andre tenker og føler, kan det reagere med empati. Barnet vil også kunne lære at det som er morsomt og bra for en selv, kanskje er trist og vanskelig for en annen. Sosial kompetanse læres best sammen, og det er et viktig stikkord for hva vi arbeider med kontinuerlig.

Solsikken Barnehage på tur Både stor og liten avdeling er på tur en gang i uken. Noen ganger mer. Turene våre skal være varierte og ha et innhold. Vi går forskjellige steder i nærmiljøet og vi tar buss til bibliotek og Arendal og Grimstad. Noen ganger deler vi slik at gruppa som drar på tur er passe stor. Vi har sekk på og vi voksne tenker på at det skal være trygt og trivelig, barna har selv kontroll over drikkeflaske og mat slik at de kan ha det så bra som mulig. Å komme ut av barnehagen av og til kjennes godt og gir oss felles opplevelser som barna kan ta med seg i lek. Sang og musikk Hver dag har vi samling på avdelingene. Vi synger kjente barnesanger og snakker om forskjellige tema. Vi synger andre steder også, når vi går, i bussen og på tur. Vi hører også på musikk,og under hvilestund hver ettermiddag er det lydbok.

Måltider Måltidene skal preges av ro, hygge og samtale. Måltidene skal være mer enn bare spise seg mett, selv om det også er viktig. Vi kan dekke på pent, tenne lys, sette blomster på bordet. Dett kan barna være med på. Barna sitter rolig ved bordet og øver på å sende mat til hverandre, smøre selv, ta til seg selv, helle selv, hjelpe andre som trenger hjelp. Det er også mye samtale og språkutvikling rundt et godt måltid. Det er ønskelig at de voksne spiser sammen med barna. Vi oppmuntrer alle til å sitte til vi er ferdige, men dersom noen trenger lenger tid enn en halv time så får de andre lov å gå. Bursdag Når barnet i barnehagen har bursdag er det barnets dag. Vi gratulerer med dagen, henger ut flagg. Barnet får være midtpunkt i samling, kan ha med hjelpere hvis det har lyst. Bursdagssamling etter fast mønster og så koser vi oss med tradisjonell bursdagsmeny. Enten muffins, is eller gele. Det er bare den avdelingen som har bursdagsbarn som feirer.

Barnehagen som kulturformidler Vi markerer: Morsdag og farsdag, Jul, Påske, Karneval, Fastelaven, 17.mai og gebursdag. I forbindelse med disse tradisjonelle merkedagene er det sanger, litteratur, kaker, nisse og påskehare. 2
Barnehagen som er veldig glad i bøker. I Solsikken barnehage har vi voksne som liker å lese selv og som setter stor pris på gode barnebøker. Vi leser i samling, vi drar ofte på lesestund på biblioteket, vi hører lydbok i hvilestund og vi leser ute og på tur. Bøker er med på å utvikle språk, tanke og fantasi, og vi kan bidra til dette ved å la bøkene være tilgjengelige og å venne oss til å bruke biblioteket.

Kompetanseutvikling i personalgruppa For å sikre at arbeidet gjøres faglig og grundig bruker vi personalmøter en gang i måneden og plandager til å snakke om hvordan praksisen skal se ut. Aktuelle kurs/foredrag. Pålagte kurs (førstehjelp) Drøfting med kolleger og- eller /studenter/elever. Barnehagen samarbeider med Sam Eydes videregående skole og stiller barnehagen til disposisjon for praksis. Det er elever fra barne og ungdomsarbeiderlinja. I 3 år har vi en elev hver fredag. Barnehagen er også åpen for studenter fra Barnehagelærerutdannin gen.

Foreldresamarbeid Vi har to foreldremøter i året og samtale for hvert enkelt barn vår og høst. I tillegg er vi samarbeidspartnere for foreldrene og den daglige kontakten mellom foreldre og barnehage kan gjøre jobben lettere både for de hjemme og de i barnehagen. Barnas medvirkning For at barna skal få innflytelse på egen hverdag må det tilrettelegges slik at barnet kan mestre mest mulig av sin egen hverdag. Leker står fremme, mulighet for aktivitet ligger i dagsrytme og det fysiske rom. Å klare daglige gjøremål gir økt selvfølelse og trygghet. Vi voksne viser respekt for barnas lek og tar barnas interesser med når vi velger ut aktiviteter. Vi er lyttende voksne som legger merke til initiativ og ideer. Forslag, ansvar, innflytelse, hjelpe til, bidrag til felleskapet, alt dette er barns medvirkning,- og barns synspunkter skal vektlegges.

Samarbeid med andre instanser Barnehagen samarbeider med barnevernstjenesten, helsestasjonen, fysioterapaut, logoped, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) ved behov, i samråd med foreldrene.

Overgang barnehage skole Barnehagen samarbeider fortrinnsvis med Nedenes barneskole. Det er et eget opplegg med overgangsmøte og flere besøk på skolen i løpet av året. Barnehagen prioriterer dette. Når vi er i gymsalen er det også på Nedenes. Førskolegruppe i barnehagen legger vekt på skriveutvikling, øve på å arbeide selvstendig, samarbeide, vente på tur. I tillegg er det viktig å øve på å ta ordet i samling å ha tro på at vi kan !

Danning gjennom omsorg, lek og læring. Danning er det som skjer i barnets samspill med verden rundt seg. Det er en prosess som varer hele livet, og man utvikler danning via refleksjon. Gjennom danning overføres verdier, normer, tanker, handlings og uttryksmåter. Danning skjer der det er trygghet og respekt, utfra barnehagens verdigrunnlag, samarbeid med foreldrene og de voksnens erfaringer. Barn har rett på omsorg og skal møtes med omsorg. Leken er barnas liv og væremåte og læring er hovedgrunnen til at vi er her sammen. Nyskjerrighet, krativitet, humor og medmennesklighet. Hver dag er ny, rutinene setter rammen, men så får vi se hva den bringer. Kvaliteten avslører seg i møtet mellom mennesker.

 

Barnehagens personale Tussestua (0-3) Helene Lindvik 80 % Pedagogisk leder Maria Wikstøl Førskolelærer 60 % Inger Oddveig Unger Assistent 90% Kristine Rørbakken Assistent 70 % Trollebo Torild Lundberg Pedagogisk leder 100 % Maria Wikstøl Førskolelærer 40 % Tove Blom Bakke 100 % Elin Os 80 % Turid Haugen 20 % Samarbeidsutvalg Barnehagen har samarbeidsutvalg og foreldreråd. Terje Fjellby er leder for begge . Tlf. 41243381. Mari Hoem er også medlem i SU, tlf. 99011837. 4