Vedtekter Solsikken barnehage

Vedtekter


Solsikken barnehage er en privateid 2 avdelingsbarnehage med 32 plasser for barn i alderen 0- 6 år.
1. Barnehagen drives etter lov om barnehager av dato 01.01.06, og har samme formålsparagraf som offentlige barnehager.
2. Eier av barnehagen er Hanne Björkqvist.
3. Barnehagen er en heltidsbarnehage med åpningstid fra 07.15- 16.30 i ukens fem første dager. Barnehagen har stengt tre uker i juli, ukenummer står i årsplanen for det enkelte barnehager. Se ellers i årsplanen for andre dager barnehagen er stengt (fem planleggingsdager per år).
4. Styrer foretar opptak i h. h t regler om lov om barnehager.
5. Barnehagen er åpen for barn bosatt innen Arendal og Grimstad kommune. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. For øvrig vil følgende kriterier lagt til grunn: 6-åringer med utsatt skolestart. 5-åringer. Barn av enslig far eller mor når hun/han er yrkesaktiv eller under utdanning. Vurdering av familiens fysiske og psykiske helse. Vurdering av familiens generelle livssituasjon, herunder at begge foreldre er yrkesaktive. Under opptaket gjøres det en total vurdering med hensyn til gruppesammensetning og aldersfordeling. Søsken har også prioritet ved opptak.
6. Oppsigelsesfristen er 6 uker. Det vil si seks uker fra oppsigelses dato. Dersom plassen sies opp etter 1 april, må det allikevel betales for mai og juni. Oppsigelse må skje skriftlig. Dersom oppsigelse fra barn eller personalet gjør at fortsatt drift av barnehagen ikke er mulig, gjelder den samme oppsigelsestiden fra eier til foreldre. Det samme gjelder dersom barnehagen opphører eller stenger. Juli er ikke oppsigelsesmåned. Hvis man skal forandre størrelsen på barnets plass må dette gjøres skriftlig. Oppsigelsestiden på seks uker gjelder også ved forandring av barnets plass.
7. Foreldrebetaling er, 100% plass kr 2330,-. 60% plass kr 1631,- . 50% plass kr 1398,- . 40% plass kr 1165,-. Betalingen skjer forskuddsvis den 20 i hver måned.
8. Hvis man har skrevet under på kontrakt og takket ja til plass, og likevel skulle ombestemme før barnet har begynt i barnehagen, må man betale for en måned.
9. Barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg. I følge lov om barnehager § 4 har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldreråd består av alle foreldrene til barna. Samarbeidsutvalget består av foreldre valgt av foreldrerådet, eier og ansatte.
10. Taushetsplikt. Personalet i barnehagen har taushetsplikt jfr. lovens § 20.
11. Opplysningsplikt. Barnehagepersonalet har opplysningsplikt jfr. lovens § 21-22.
12. Internkontroll. Eier av barnehagen er ansvarlig for internkontroll. Det vil si at eier utarbeider egne sjekklister for kontroll av brannslokkingsapparat og røykvarslere og at leker og utstyr til en hver tid holder den standard som kreves.
13. Helsetilsyn. Barnehagen er under tilsyn av distriktets helsesøster. Før et barn kan begynne i barnehagen skal det legges frem erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av foresatte.
14. Politiattest. Barnehagens ansatte må legge frem tilfredsstillende politiattest.
15. Forsikring. Barna er forsikret i If . Forsikringstype: barneulykke.
16. Årsplan for den pedagogiske siden av barnehagedriften utarbeides for et år av gangen, fastsettes av samarbeidsutvalget og deles ut til foreldrene.
17. Vedtektenes varighet. Vedtektene revideres ved endring i lovverk, eierforhold og godkjenning.